สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

26 เม.ย. 2567
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดดังกล่าว จำนวน 9 คณะ จะครบวาระในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 โดยแบ่งประเภทการขอรับการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ การขอรับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อ และการขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญสมัครเข้าร่วมขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ขอรับการคัดเลือกกรอกแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกฯ พร้อมลงนามและแนบเอกสารหลักฐาน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับการคัดเลือกมาที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารสำหรับ
ขอรับการคัดเลือกผ่านช่องทาง 3 เว็บไซต์ ดังนี้

  1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  www.mnre.go.th
  2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  www.onep.go.th
  3. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  www.dcce.go.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร  Click<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด