สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดรับสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

27 พ.ค. 2567
ด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 จึงต้องมีการสรรหาและเสนอรายชื่อของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวนไม่เกิน 9 คน เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรมการผู้ชำนาญการฯ โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งกลับยังสำนักสิ่งแวดล้อมผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมล eiabkk@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารและใบสมัคร  Click<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด