คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12

27 พ.ค. 2567
ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 12 (Advanced Master of Management Program, AMM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

การจัดการศึกษาอบรมกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567-29 มกราคม 2568 เฉพาะวันพุธ เวลา 13.30-18.00 น. รวม 126 ชั่วโมง (ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 98,000 บาท)
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ammnida.com
สมัครอบรม  Click<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด