การประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม "ACT Thesis Award 2024"

19 ก.ค. 2567
สภาสถาปนิก ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายในปี 2566 และ 2567 หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี หรือ 5 ปี ส่งผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม "ACT Thesis Award 2024" ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน ACT on Tour โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน

  1. ผู้ส่งผลงานจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาภายในปี 2566 และ 2567
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิทยานิพนธ์หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาภายในปี 2566 และ 2567 ในสาขาทางด้านสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิทยานิพนธ์หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน

  1. เป็นวิทยานิพนธ์หรือผลงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมชิ้นสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ภายในปี 2566 และ 2567 ในสาขาทางด้านสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา ดังนี้ วิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรมหลัก วิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง วิทยานิพนธ์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  2. เป็นผลงานที่แสดงออกถึงการใช้ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการสร้างสรรค์งาน

การส่งผลงาน

  1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ไฟล์ PDF)
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา (ไฟล์ PDF)
  3. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือผลงานออกแบบชิ้นสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา (ไฟล์ PDF)
  4. โปสเตอร์นำเสนอผลงาน (ไฟล์ JPG หรือ PDF) จำนวน 1 แผ่น กรณีที่เป็นไฟล์ JPG กำหนดความละเอียดไม่เกิน 300 dpi ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 mb


ส่งเอกสารมาที่อีเมล pr.architectcouncil@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 โดยตั้งหัวเรื่องอีเมล (Subject) ดังนี้ “ส่งผลงาน - ชื่อและนามสกุล (สาขาที่ส่งเข้าประกวด)” 
ตัวอย่าง ส่งผลงาน - นายสถาปนิก คิดสร้างสรรค์ (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก)

รายละเอียดการส่งผลงานและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  Click


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก  Click

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- นายพูลชัย  เรืองศิลปานันท์ โทร. 08 1351 2890
- นางสาวลูกปัด  ปั้นมา โทร. 06 1193 8979 หรือ 0 2318 2112 ต่อ 171
- นายวรินทร  ทองด้วง โทร. 06 3198 9732 หรือ 0 2318 2112 ต่อ 170
  อีเมล : pr.architectcouncil@gmail.com<< ดูทั้งหมด >>