สภาสถาปนิกจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

18 ม.ค. 2563วันนี้เวลา 13.00น.สภาสถาปนิกจัดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯครั้งที่ 3 ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก บรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล เลขาธิการสภาสถาปนิก บรรยายในหัวข้อ การแนะนำองค์กร อาจารย์วิรัตน์ รัตตากร บรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยในช่วงท้ายนายกสภาสถาปนิกได้กล่าวต้อนรับสถาปนิกใหม่เข้าสู่วิชาชีพและเป็นพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2562<< ดูทั้งหมด>>