ข่าวกิจกรรมการลงพื้นที่ของสถาปนิกอาสาโครงการ ZEROCOVID PROJECT

16 มิ.ย. 2563การปรับปรุงศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก อาคารหอพักนักกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอธัญธานี จังหวัดปทุมธานี (กรมพลศึกษา)

ข่าวกิจกรรมการลงพื้นที่ของสถาปนิกอาสาโครงการ ZEROCOVID PROJECT