นายกสภาสถาปนิก เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

28 มี.ค. 2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567 คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “บทบาทของสภาสถาปนิกในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิก และแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกในศตวรรษที่ 21” ณ ห้อง 19-413 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกิจกรรมการบรรยายดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก และแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคต<< ดูทั้งหมด >>