นายกสภาสถาปนิก เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

29 มี.ค. 2567
วันที่ 28 มีนาคม 2567 คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในหัวข้อ “บทบาทของสภาสถาปนิก และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ” ณ ห้อง AR203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาที่เข้ารับฟังการบรรยายได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก วิธีการ และแนวทางการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม<< ดูทั้งหมด >>