ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2567

29 เม.ย. 2567
วันที่ 28 เมษายน 2567 สภาสถาปนิกได้จัดประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยการประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปีนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากกว่า 100 ท่าน ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 จึงสามารถเปิดการประชุมได้ และดำเนินการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์<< ดูทั้งหมด >>