การประชุมหารือการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา

02 พ.ค. 2567
วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก ได้จัดการประชุมหารือการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา สภาสถาปนิก โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพ และคณะทำงานเสนอความเห็นการบังคับใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4 สาขา ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา<< ดูทั้งหมด >>