คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัศนศึกษาดูงาน ณ สภาสถาปนิก

12 ก.ค. 2565
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายกสภาสภาสถาปนิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสภาสถาปนิก

การจัดโครงการทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก และ พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ (อดีตนายกสภาสถาปนิก) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
- การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
- บทบาทของสภาสถาปนิกกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
- กฎหมายและกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

กิจกรรมการบรรยายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพสถาปนิกในอนาคต

     


<< ดูทั้งหมด >>