การหารือการศึกษาวิจัยในโครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ในกลุ่ม Creative Service และกลุ่ม Creative Goods/Products”

16 ส.ค. 2565
สภาสถาปนิก โดย นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก พร้อมด้วยนายชาญณรงค์  แก่นทอง อุปนายกสภาฯ
ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ กรรมการสภาฯ/ประชาสัมพันธ์สภาสถาปนิก รศ. ดร.สมพล  ดำรงเสถียร กรรมการสภาฯ 
และนายศัลยเวทย์  ประเสริฐวิทยาการ กรรมการสภาฯ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
โดย ดร.เสาวรัจ  รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย และนายธีรภัทร  กัมมาระบุตร นักวิจัย ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในโครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ในกลุ่ม Creative Service และกลุ่ม Creative Goods/Products” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยจะมีการร่วมหารือกันอีกในโอกาสต่อไป

15 สิงหาคม 2565<< ดูทั้งหมด >>