นายกสภาสถาปนิกร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในยุค The Age of Disruption

15 ก.ย. 2565
       สภาสถาปนิก โดยนายประภากรวทานยกุล นายกสภาสถาปนิก ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในยุค The Age of Disruption ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

        กิจกรรมเสวนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ (Hands on) ให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างเหมาะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากองค์กรวิชาชีพผ่านมุมมองประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคต

14 กันยายน 2565<< ดูทั้งหมด >>