สภาสถาปนิกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

17 ม.ค. 2566
นายชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่ 1 และประธานอนุกรรมการสถาปนิกอาสา พร้อมด้วยนายวีระ ถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสา และนางราศี ทองเงิน อนุกรรมการสถาปนิกอาสา เป็นตัวแทนสภาสถาปนิกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเกษมจาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการสานต่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ทำการสำนักงานใหญ่มูลนิธิ อุปกรณ์เครื่องมือ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ โดยเป็นการประสานความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 29 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สภาสถาปนิก
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. การไฟฟ้านครหลวง
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 5. สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 6. สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
 7. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 8. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 9. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
 11. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 12. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 13. สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส
 14. มูลนิธิมดชนะภัย
 15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 18. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 19. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 20. สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 28. มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 29. ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า

สภาสถาปนิก ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒิศิลป์ เรืองวิทยานิธิกร สถาปนิกอาสา พร้อมด้วยวิศวกรอาสา และนายช่างอาสาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหัวใจจิตอาสาในครั้งนี้<< ดูทั้งหมด >>