โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต

31 ม.ค. 2566
เมื่อวันที่ 27-29 มกราคมที่ผ่านมา สภาสถาปนิก โดยอนุกรรมการภูมิภาคภาคใต้ได้จัดโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นจากสมาชิกในภูมิภาค และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งนำความรู้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้มาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อไป โดยมีสมาชิกสภาสถาปนิก นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 27 และ 29 มกราคม เป็นการนำนิสิต นักศึกษา เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ต และทวินปาล์ม มอนเอซัว พร้อมทั้งการศึกษาดูงานที่โรงงานเจดีพูลล์ และกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม เป็นการจัดอบรมเสวนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมีชื่อเสียงในแวดวงการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่

  1. คุณชาญณรงค์  แก่นทอง บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสภาสถาปนิก” และ “การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม”
  2. คุณวีระชัย  ปราณวีระไพบูลย์ บรรยายในช่วง Phuket Architects DNA Talk หัวข้อ “From Professional to Developer”
  3. คุณเมธา  บุนนาค บรรยายพิเศษ/Architect Talk หัวข้อ "แรงบันดาลใจ ความมั่นใจ และความสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม" 
  4. คุณรักเกียรติ  ดีดพิณ บรรยายในช่วง Dinner Talk หัวข้อ "กฎหมายผังเมืองภูเก็ตฉบับใหม่และทิศทางการออกแบบเมืองในอนาคต"
  5. คุณสุนันทพัฒน์  เฉลิมพันธ์ บรรยายในช่วง Dinner Talk หัวข้อ "สถาปนิกจบใหม่ในยุคที่เปลี่ยนไป"  

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้สนับสนุน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิต นักศึกษา และสถาปนิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสภาสถาปนิกสัญจร  click<< ดูทั้งหมด >>