นายกสภาสถาปนิก เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

20 มี.ค. 2566
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายกสภาสถาปนิก ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา ARC 594 Professional Practice ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่สภาสถาปนิกต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม” ณ ตึก 19 ชั้น 1 ห้อง 19-103 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกิจกรรมการบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาสถาปนิก พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต<< ดูทั้งหมด >>