สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
ACT20 E-BOOK
ACT20 E-BOOK
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 24/11/2021


รายละเอียด

Architect - ปริญญาตรี /ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรม / 3D Graphic มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - มีคุณสมบัติด้านการออกแบบ เขียนแบบ ทำภาพ 3D image และ นำเสนองานกับลูกค้า - มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ Office, AutoCAD , 3D, Sketch up,และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน - มีความคิดสร้างสรรค์


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/11/2021 to 31/01/2022


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมต่างๆ สถาปนิก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มีส่วนสร้างสรรค์ ความเจริญด้านอุตสาหกรรม ให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมอารยประเทศอื่นๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไรเกินกว่ามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ จากประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มวิศวกร สถาปนิก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของบริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในงานบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรและทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาความเหมาะสมการออกแบบรายละเอียดการจัดแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาครัฐบาล ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดมลภาวะให้เอกชน