สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก (สถาปนิก 3 อัตรา)

วันที่ 01/11/2022


รายละเอียด

1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงานออกแบบสถาปัตย์ อย่างน้อย 2-3 ปี 4. สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up หรือ 3D MAX และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 5.มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 8. มีความพร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้งานใหม่ ๆ 9. ได้รับวัคซี Covid-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ส่ง Resume และผลงานการออกแบบ ได้ที่ st.design.eng@gmail.com หรือติดต่อฝ่ายบุคคล คุณฐาปนี แจ่มจรัส 086-310-6093


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/11/2022 to 01/06/2023


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มของวิศวกร, สถาปนิก, นักวิชาการ และนักผังเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในงานให้บริการที่ปรึกษา สำหรับโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน มายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งโครงการที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน และโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ตลอดจนโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ - ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ประเภท 1 หมายเลข 2295 สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาท่องเที่ยว สาขาพัฒนาเมือง สาขาประปาและสุขาภิบาล - สภาวิศวกร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ตามใบอนุญาตเลขที่ 0302/48 - สภาสถาปนิก ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล ตามใบอนุญาตเลขที่ น039 (ก)-50