สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Landscape Archiect

วันที่ 06/01/2023


รายละเอียด

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 2. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ อย่างน้อย 3-5 ปี 3. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Sketch Up / Rhino / Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ดี 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 6. ระบุชนิดพรรณไม้ (Plant List) ตามความเหมาะสมของโครงการ 7. วางแผนงาน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ วางแปลน จัดสถานที่ต่างๆ 8. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมพัฒนาแบบกับทีมสถาปนิก เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ 9. รายงานสถานะของโครงการที่ได้รับมอบหมายและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจมีผลต่อโครงการหรือเจ้าของโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 10. ดูแลความคืบหน้าของการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 11. บริหารงานและควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 12. ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการออกแบบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/01/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

บจก.เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1620838 คุณตัส หรือส่งผลงานมาได้ที่ hr@sv-arch.com