สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Landscape Archiect

วันที่ 06/01/2023


รายละเอียด

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 2. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ อย่างน้อย 3-5 ปี 3. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Sketch Up / Rhino / Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ดี 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 6. ระบุชนิดพรรณไม้ (Plant List) ตามความเหมาะสมของโครงการ 7. วางแผนงาน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการตกแต่งพื้นที่ วางแปลน จัดสถานที่ต่างๆ 8. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมพัฒนาแบบกับทีมสถาปนิก เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ 9. รายงานสถานะของโครงการที่ได้รับมอบหมายและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจมีผลต่อโครงการหรือเจ้าของโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 10. ดูแลความคืบหน้าของการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 11. บริหารงานและควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 12. ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการออกแบบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/01/2023 to 28/02/2023


ข้อมูลบริษัท

บจก.เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1620838 คุณตัส หรือส่งผลงานมาได้ที่ hr@sv-arch.com