สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

วันที่ 18/09/2020


รายละเอียด

1) ด้านการปฏิบัติการ - สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานวางผังพื้นที่หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังการใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ โดยจัดทำงบประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมประหยัดสอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ร่างแบบ ออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารที่กำหนดไว้ - ศึกษา สำรวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่างๆ และจัดทำเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ด้านการวางแผน - วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผมสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3) ด้านการประสานงาน - ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4) ด้านการบริการ - ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง - จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/09/2020 to 30/09/2020


ข้อมูลบริษัท

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย


บุคคลที่ติดต่อ:

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย