สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกโครงการ

วันที่ 22/07/2021


รายละเอียด

1.บริหารควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายในโครงการได้ 2.ติดตามและรายงานความคืบหน้าด้านงานตกแต่งภายในหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 3.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขการออกแบบทุกด้านให้ตรงตามความต้องการของโครงการ 4.มีความเข้าใจเรื่องสัญญาจ้าง เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ 5.สามารถดูแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และควบคุมให้ปฏิบัติตามหลักการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว 6.ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง การตรวจสอบความถูกต้อง ของราคา ปริมาณวัสดุ ได้เป็นอย่างดี 7.ตรวจสอบ Shop Drawing ได้ 8.ติดต่อประสานงาน และเข้าร่วมประชุม Site Meeting และ Project Meeting กับฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาอื่นๆ ได้ 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งงานได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 22/07/2021 to 31/07/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

1.เพศ ชาย หญิง 2.ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม 3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ระดับภาคี) 4.ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เลขที่ 898 ซอยนวมินทร์ 76 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2947 9151-4 กด 0 หรือ ติดต่อ สุมาลี 0814504468