สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP  • 25.02.60
  • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกฤษจานุเบกษา( 24 กุมภาพันธ์2560 ) เป็นต้นไป

CLICK เพื่ออ่าน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF