สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP  • 27.04.60
  • วัตถุประสงค์ของโครงการสถาปนิกอาสาโครงการสถาปนิกอาสาดำเนินการร่วมกับสภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล


ภัยพิบัติเกิดได้จากทั้งภัยธรรมชาติอาทิอากาศร้อนและหนาวอย่างรุนแรงฝนลูกเห็บน้ำท่วมดินถล่ม พายุใหญ่ ภัยแล้ง
ไฟป่าและแผ่นดินไหว และภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย์
ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ อย่างประเมินค่ามิได้


สภาสถาปนิกเห็นควรจัดตั้งกลุ่มสถาปนิกอาสา สภาสถาปนิกโดยรับสมัครสมาชิกสภาสถาปนิกผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนและไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุร้ายต่อสาธารณชนหรือเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักปฏิบัติวิชาการทางสถาปัตยกรรมและไม่ปฏิบัติงานที่เกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้


วัตถุประสงค์ของโครงการ


1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาปนิกอาสาได้เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติจากพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเป็นประจำและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสถาปนิกอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ


2. สร้างกลไกความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระหว่างสถาปนิกอาสาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภายนอก


เป้าหมายของโครงการ


สถาปนิกอาสาที่มีความสนใจเรียนรู้ประเด็นภัยพิบัติในพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงต้องการพัฒนาศักยภาพการเป็นสถาปนิกอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยง
และมีความสนใจพัฒนาตนเอง


ประโยชน์ที่ได้รับ


ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเป็นประจำจะทำให้ทราบว่าพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่นี้มีความเสี่ยงและจะเตรียมการรับมืออย่างไรต่อภัยพิบัติที่อาจจะเกิดในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการนำไปกำหนดนโยบายการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติของสถาปนิกอาสา
สภาสถาปนิก


1) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบสถาปัตยกรรมควบคุม


2) มีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก


3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ


4) เป็นผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละมีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนและไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ


เป็นสถาปนิกอาสา
สภาสถาปนิกแล้วได้อะไร


1)บัตรประจำตัวสถาปนิกอาสาสภาสถาปนิก


2)ได้หน่วยการพัฒนาวิชาชีพ (พวต.)


3) การขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาสาไม่เสียค่าธรรมเนียม


แนวทางการปฏิบัติตนของสถาปนิกอาสา


1) สถาปนิกอาสาจะต้องติดบัตรแสดงตนไว้ที่หน้าอกขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง


2) เมื่อเสร็จภารกิจใดๆสถาปนิกอาสาต้องทำบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานต่อสภาสถาปนิกทันทีหรือตามที่สภาสถาปนิกกำหนด


3) การปฏิบัติงานของสถาปนิกอาสาต้องดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างถูกต้องและจะต้องประพฤติตนตามข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558


4) สถาปนิกอาสาต้องปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่โทรศัพท์อีเมล์ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานติดต่อระหว่างกัน


5) บัตรสถาปนิกอาสามีอายุบัตรหนึ่งปีนับแต่วันที่สภาสถาปนิกออกบัตรสถาปนิกอาสาต้องส่งคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนสถาปนิกอาสาภายในสามสิบวันก่อนบัตรสถาปนิกอาสาหมดอายุ


CLICK เพื่อสมัครสถาปนิกอาสา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานสภาสถาปนิกโทร 02318 2112 โทรสาร 02318 2131-2 E-mail : office@act.or.th