สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ.2561 - 2564

  • พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์

   พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์

   นายกสภาสถาปนิก
  • ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

   ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

   อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง
  • นายชาญณรงค์ แก่นทอง

   นายชาญณรงค์ แก่นทอง

   อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง
  • นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล

   นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล

   กรรมการสภาสถาปนิก/เลขาธิการ
  • นายวิรัตน์ รัตตากร

   นายวิรัตน์ รัตตากร

   กรรมการสภาสถาปนิก/เหรัญญิก
  • รศ. จันทนี เพชรานนท์

   รศ. จันทนี เพชรานนท์

   กรรมการสภาสถาปนิก/นายทะเบียน
  • นางเมธินี สุวรรณะบุณย์

   นางเมธินี สุวรรณะบุณย์

   กรรมการสภาสถาปนิก/ประชาสัมพันธ์/ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิกด้านสื่อสารองค์กร
  • นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส

   นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส

   กรรมการสภาสถาปนิก/ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิกด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ
  • นายวีระ ถนอมศักดิ์

   นายวีระ ถนอมศักดิ์

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นางราศี ทองเงิน

   นางราศี ทองเงิน

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์

   นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นางดวงขวัญ จารุดุล

   นางดวงขวัญ จารุดุล

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

   นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

   กรรมการ
  • รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

   รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

   กรรมการสภาสถาปนิก/ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิกด้านต่างประเทศ
  • รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร

   รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี

   นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง

   นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นายวิวัฒน์ จิตนวล

   นายวิวัฒน์ จิตนวล

   กรรมการสภาสถาปนิก/ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิกด้านภูมิภาค
  • นายธนภัทร เลาหจรัสแสง

   นายธนภัทร เลาหจรัสแสง

   กรรมการสภาสถาปนิก
  • นายประกิต พนานุรัตน์

   นายประกิต พนานุรัตน์

   กรรมการสภาสถาปนิก
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 1771
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 51/26 ซอยประดิพัทธ์ 7 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   • สถานที่ทำงาน : -
   • ประวัติการศึกษา
   • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • วิทยาลัยการทัพอากาศ
   • หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • องค์กรวิชาชีพ
   • - เลขาธิการสภาสถาปนิก
   • - ประธานอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิก
   • - ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สภาสถาปนิก
   • - อนุกรรมการการเงิน สภาสถาปนิก
   • - อนุกรรมการสารสนเทศ สภาสถาปนิก
   • - อนุกรรมการด้านประชาสังคม สภาสถาปนิก
   • - อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก
   • - วิทยากร จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม สภาสถาปนิก
   • - เลขานุการคณะกรรมการกองทุน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
   • - เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิสถาปนิกสยาม
   • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • หน่วยงานของรัฐ
   • - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกระทรวงการคลัง
   • - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กระทรวงการคลัง
   • - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กระทรวงการคลัง
   • - กรรมการขับเคลื่อนการอบรม ทดสอบและรับรองผู้ประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
   • - อนุกรรมการราคากลาง กระทรวงการคลัง
   • - อนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กระทรวงการคลัง
   • - ผู้แทนสภาสถาปนิก ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน กระทรวงคมนาคม
   • - ผู้แทนสภาสถาปนิก ในคณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง กระทรวงคมนาคม
   • อื่น ๆ
   • - ผู้ประสานงานราชสกุลเกษมสันต์
   • - ประธานกรรมการนิติบุคลอาคารชุดกรีนพีชแมนชั่น
   • - ผู้บริหาร iCoffee
   • ประวัติการทำงาน
   • สถาปนิก กรมช่างโยธาทหารอากาศ
   • หัวหน้ากองออกแบบก่อสร้าง กรมช่างโยธาทหารอากาศ
   • อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายเรืออากาศ, โรงเรียนเหล่าทหารช่างโยธา
   • สถาปนิก บริษัทมาเด็คไนน์ จำกัด
   • สถาปนิกและกรรมการบริหาร บริษัทเพิร์ทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   • สถาปนิกและกรรมการบริหาร บริษัทอินพลัสไซท์ จำกัด
   • กรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
   • กรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก
   • กรรมการสภาสถาปนิก
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 1414
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 99/173 ลาดพร้าว 8 กรุงเทพมหานคร 10900
   • สถานที่ทำงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ประวัติการศึกษา
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)
   • Master of Architecture, University of Washington,U.S.A. (2536)
   • Ph.D.in Architecture, University College London, U.K. (2546)
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึง 2557 และ พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน
   • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
   • ประธานคณะทำงานจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองสภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • อุปนายก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน
   • ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ถึง 2559
   • ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center : UddC) พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน
   • สถาปนิก บริษัทแอพสแทร็ค จำกัด พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน
   • สถาปนิก บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด พ.ศ. 2532 ถึง 2541
   • สาขา : สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เลขที่ใบอนุญาต : ว-สน 5
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 577
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 88/64 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   • สถานที่ทำงาน : บริษัท เค.ชาน อาคิเทค จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
   • ประวัติการศึกษา
   • สถ.บ. (สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • หลักสูตร ผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2554 (Executive Creatine Economy Training Program EXCET-III)
   • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • อุปนายกสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561-2564
   • ประธานกรรมการ อนุกรรมการ ประธานคณะทำงาน คณะทำงาน สภาสถาปนิก
   • ผู้เชี่ยวชาญของศาลในด้านสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ศาลยุติธรรม
   • ประวัติการทำงาน
   • เลขาธิการสภาสถาปนิก
   • พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   • อนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย
   • คณะทำงานศึกษามาตรฐานการออกประกาศและข้อกำหนดในการจ้างออกแบบภาครัฐ
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 472
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 7/136 หมู่ 14 ซอยบางนา-ตราด 43 ถนนบางนา-ตราด กม 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
   • สถานที่ทำงาน : บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด กรุงเทพมหานคร
   • ประวัติการศึกษา
   • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) OKMD พ.ศ. 2533
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด กรุงเทพฯ
   • สาขา : สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เลขที่ใบอนุญาต : ว-สน 18
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 127/79 วิภาวดีรังสิต 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
   • สถานที่ทำงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • ประวัติการศึกษา
   • B.Arch. (Interior Architecture) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • M.U.R.P. (Urban Planning ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • อาจารย์ประจำหลักสููตรปริญญาโทสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัย กรุงเทพ พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน
   • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   • กรรมการสภาการศึกษา (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) พ.ศ.2555 ถึง 2558
   • อุปนากยกคนที่สอง คณะกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ.2553 ถึง 2558
   • กรรมการสภาสถาปนิก (สายคณาจารย์) พ.ศ. 2552 ถึง 2553 และ 2553 ถึง 2558
   • ประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
   • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
   • อนุกรรมการด้านกฎหมาย/พิจารณาคุณวุฒิ/อบรมทดสอบ บริหารสภาสถาปนิก
   • สาขา : สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เลขที่ใบอนุญาต : ว-สน 128
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 220/48 ซอยประดิพัทธ์ 18 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   • สถานที่ทำงาน : ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • ประวัติการศึกษา
   • สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2525
   • ผม. (การวางแผนภาคเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535
   • ฝึกอบรมทุนกรมวิเทศสัมพันธ์ Industrial Design (interior Design) ทุน JICA ปี 1990 (2533) ณ ประเทศญี่ปุ่น สิงหาคม ถึงตุลาคม พ.ศ.2533
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • นายทะเบียนสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์) พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน
   • อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์) พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน
   • คณะกรรมการและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการ การวิจัยเพื่อการออกแบบ พ.ศ. 2549 ถึง 2551
   • รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556 ถึง 2558
   • รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 21 กันยายน 2541 ถึง 30 กันยายน 2542
   • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 1ตุลาคม 2542 ถึง 5 มกราคม 2545
   • รองเลขาธิการสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2542
   • คณะทำงานก่อตั้ง และรองประธานสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ถึง 2544
   • ประธานสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ถึง 2545
   • ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2560
   • คณะทำงานการจัดทำระบบการประกันคุณภาพศึกษาและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558
   • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
   • วิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
   • คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
   • คณะทำงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ 1) สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • กรรมการคณะอนุกรรมการวิชาการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • สาขา : สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ เลขที่ใบอนุญาต : ว-สน 1
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 364 พหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   • สถานที่ทำงาน : THE MALL GROUP, THE EMPORIUM, SIAM PARAGON และ EMQUARTIER
   • ประวัติการศึกษา
   • สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรมภายใน)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส PROJECT DEVELOPMENT ที่ THE MALL GROUP, THE EMPORIUM, SIAM PARAGON และ EMQUARTIER
   • สมาชิกสภาสถาปนิก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
   • ELDERLY MEMBER OF APSDA (ASIA PACIFIC SPACE DESIGNERS ALLIANCE)
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • ประธาน AIDIA (Asia Interior Design Institute Association) ปี2557 ถึง 2558
   • กรรมการสภาสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์ (2สมัย)
   • นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 3 (สมัย)
   • นายกสมาคมช่างศิลป์ กรมศิลปากร พ.ศ.2543 ถึง 2545
   • อดีตนายทะเบียนสภาสถาปนิก
   • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
   • กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเก้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 122
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 39 พหลโยธิน 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   • สถานที่ทำงาน : สภาสถาปนิก
   • ประวัติการศึกษา
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • Master of Architecture U. of Michigan
   • ประกาศนียบัตรระดับสูง นบส รุ่น 18
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • นักบริหารระดับ 10 กรุงเทพมหานคร
   • ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง
   • หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม กองแบบแผน กรุงเทพมหานคร
   • สถาปนิกกองผังเมือง กรุงเทพมหานคร
   • อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่ 1 วาระปี พ.ศ.2543 - 2547 และ พ.ศ.2547 - 2550
   • อุปนายกและกรรมการสมาคมสถาปนิกสยามฯ 6 สมัย
   • สถาปนิกผู้ช่วยเทศบาลนครชิคาโก และสำนักงานสถาปนิกเมืองดีทรอย์
   • กรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
   • ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกรุงรัตนโกสินทร์
   • สถาปนิกสำนักงานตกแต่งสวนและไม้ประดับ เทศบาลนครกรุงเทพฯ
   • ประธานกรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ
   • ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2558 - 2561
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 99
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 89/219 หมู่ที่ 5 ซอย 6/6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
   • สถานที่ทำงาน : บริษัท วุฒิภัณฑ์ จำกัด 19 ซอย 53 ถนนนรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10160
   • ประวัติการศึกษา
   • - ม.7-ม.8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ต.อ. รุ่น 21)
   • - สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • - รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   • - นักบริหารสูงสุด (นบอ.รุ่น 11) กรุงเทพมหานคร
   • - ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( C 10) กรุงเทพมหานคร
   • - สอบได้ใบประกาศโฆษกวิทยุ และโทรทัศน์จากกรมประชาสัมพันธ์
   • ประวัติการทำงาน
   • - สถาปนิก ตรี-โท-เอก ของกรุงเทพมหานคร
   • - ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาการผู้อำนวยการเขตพระนคร 6 ปี
   • - ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และรองโฆษก กรุงเทพมหานคร
   • - ผู้อำนวยการเชตลาดกระบัง 2 ปีเศษ
   • - ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 3 ปี
   • - ผู้อำนวยการเขตหนองจอก 2 ปี
   • - ผู้อำนวยการเขตหนองแขม 5 ปีเศษ
   • - รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2 ปีเศษ
   • - รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 3 ปี
   • - หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร (ระดับ 10) 1 ปีเศษ
   • ประวัติกิจกรรม
   • - กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ) 8 ปี
   • - กรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิก 2 ปีเศษ
   • - กรรมการบริหารสมาคมสถาสถาปนิกสยามฯ 7 สมัย
   • - นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • - นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • - รับพระราชทานเชิดชูเกียรติเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   • - รับพระราชทานพ่อตัวอย่าง พ.ศ.2546
   • ปัจจุบัน
   • - ประธานมูลนิธิ 90 ปี เขตหนองแขม
   • - กรรมการบริหารกองทุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ
   • - อุปนายกและเลขานุการสมาคมข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
   • - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการ การปกครอง การยุติธรรมและการตำรวจของวุฒิสภา
   • - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านสถาปัตยกรรมของประธานวุฒิสภา
   • สาขา : สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เลขที่ใบอนุญาต : ว-สผ 25
   • สาขา : สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 647
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 3/1 เทศบาล21 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
   • สถานที่ทำงาน : เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนเสริมทักษะ ภาณุวงศ์
   • ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี สถ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 34 ปี 2514
   • ปริญญาโท สถ.ม.สาขาออกแบบชุมชนเมือง ม.ศิลปากร ปี 2532
   • นักปกครองท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการปกครอง ก.มหาดไทย
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการและปฏิคมสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
   • กรรมการวิทยานิพนธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • สถาปนิกกองวิชาการกรมยุทธโยธา ทหารบก
   • สถาปนิก สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2514 ถึง 2518
   • ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
   • ผู้อำนวยการส่วนฯ เทศบาลนครนนทบุรี ,เพชรบุรี,,ศรีสะเกษ,ชลบุรี
   • หัวหน้ากองช่างเทศบาลตำบลอ้อมน้อย ,อัมพวา
   • นายกสโมสรโรตารี่พญาไท พ.ศ. 2550
   • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2532 ถึง 2542
   • กรรมการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
   • สาขา : ภูมิสถาปัตยกรรม ประเภท วุฒิสถาปนิก เลขที่ใบอนุญาต : ว-ภส 15
   • สาขา : ภูมิสถาปัตยกรรม ประเภท วุฒิสถาปนิก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 370
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 10/1 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
   • สถานที่ทำงาน : Design 10์
   • ประวัติการศึกษา
   • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ปริญญาโท Master Degree in Architecture,Yale University (USA)
   • ปริญญาโท Master in Landscape Architecture(With distinction),Harvard University (USA)
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • สถาปนิก-ภูมิสถาปนิกอิสระ และที่ปรึกษาเฉพาะโครงการด้านภูมิสถาปัตยกรรม บริษัท สถาปนิก 49 (เชียงใหม่) จำกัด พ.ศ. 2560
   • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สถาปนิก 49 (เชียงใหม่) จำกัด พ.ศ. 2559-2554
   • ที่ปรึกษา บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่พ.ศ. 2553
   • สถาปนิก Partner สำนักงานออกแบบ ALC (Architecture & Landscape Consultant) จ.เชียงใหม่,อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2540) พ.ศ.2545 ถึง2524
   • อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2522
   • สถาปนิก บริษัท AEP สถาปนิก และอาจารย์พิเศษ Design Studio ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
   • พ.ศ. 2518 สถาปนิกผู้ช่วย นักงาน Edward E. Cherry (AIA),Hamden,Connecticut,USA
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว.สถ.333
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 91 ซอยหน้าวิชรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   • สถานที่ทำงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • ประวัติการศึกษา
   • พ.ศ.2516 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • พ.ศ.2527 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   • พ.ศ.2546 เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ประวัติการทำงาน
   • พ.ศ.2516 สถาปนิกตรี กองก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม (สถาปนิก 9) กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • พ.ศ.2547 สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิก 9 วช) กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • พ.ศ.2549 สถาปนิกใหญ่ทรงคุณวุฒิ (สถาปนิก 10 วช) กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • พ.ศ.2553 เกษียณอายุราชการ
   • พ.ศ.2553-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรม (พนักงานราชการพิเศษ) กรมโยธาธิการและผังเมือง
   • พ.ศ.2550 - 2553 กรรมการสภาสถาปนิก วาระที่ 3 ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
   • พ.ศ.2553 - 2556 กรรมการสภาสถาปนิก วาระที่ 4 ตำแหน่งนายทะเบียน
   • พ.ศ.2556 - 2560 กรรมการสภาสถาปนิก วาระที่ 5 ตำแหน่งนายทะเบียน
   • พ.ศ.2516 - 2546 ออกแบบ / ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ เช่น กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารที่ทำการอัยการคดีแพ่งกรุงเทพใต้ อาคารอนุรักษ์กรมโยธาธิการ ฯลฯ
   • พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้าง
   • สำนักงานศาลยุติธรรม เช่น อาคารศาลฎีกาใหม่ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค อาคารศาลจังหวัดดุสิต อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น อาคารศาลจังหวัดนครปฐม อาคารศาลจังหวัดมีนบุรี อาคารศาลจังหวัดสมุย ฯลฯ
   • สำนักราชเลขาธิการ เช่น ทำเนียบองคมนตรี ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ (เดิม) ลานกีฬาพัฒน์ 1/2
   • อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
   • อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ใหม่ ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4
   • อาคารโรงเรียนต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
   • กรรมการด้านก่อสร้างงานกาชาดประจำปี / อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9
   • กรรมการและหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ อาคารเพื่อประชาชน ได้แก่ แบบบ้านในเมือง บ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ บ้านอนุรักษ์และตึกแถวอนุรักษ์ 4 ภาค
   • ประธานคณะทำงานออกแบบมาตรฐานอาคารศาสนาเพื่อประชาชน แบบห้องน้ำสาธารณะ แบบหอเตือนภัยสึนามิ
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 1352
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 2/1 ซ.พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
   • สถานที่ทำงาน : -
   • ประวัติการศึกษา
   • พ.ศ. 2517 อนุปริญญา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • พ.ศ. 2519 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม Mapua Institute of Technology, Philippines
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • 13 มี.ค. 2552 ถึง 9 มี.ค. 2554 : กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง ชุดที่ 17 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ 13 มี.ค. 2552
   • 8 เม.ย. 2552 ถึง 9 มี.ค. 2554 : อนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ตามคําสั่งคณะกรรมการผังเมืองที่ 1/2552 สั่ง 8 เมษายน 2552
   • 7 พ.ค. 2553 ถึง 6 พ.ค. 2556: กรรมการในคณะกรรมการควบคุมอาคารตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 197/2553 สั่ง 7 พฤษภาคม 2553
   • 30 ก.ค. 2553 ถึง 30 ส.ค. 2556 : กรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ 30 ก.ค. 2553
   • 21 ก.พ. 2555 ถึงปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดประเภทของอาคารและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) ตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมอาคารที่ 2/2555 สั่ง 21 กุมภาพันธ์ 2555 : คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรา ว่าด้วยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ ระดับ ระยะความสูง แนวและที่ตั้งของอาคาร ตามมาตรา ๕ (๑) (๗) (๘) และ (๔)ตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมอาคาร ที่ 2/2555 สั่ง 21 กุมภาพันธ์ 2555
   • 23 ม.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ (๑๓) ประสบการณ์การทํางานตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมอาคาร ที่ 3/2556 สั่ง 23 มกราคม 2556
   • ปฏิบัติงานในบริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
   • พ.ศ. 2548 ถึง2549 ตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
   • พ.ศ. 2549 ถึง 2556 ตําแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการงานกิจการพิเศษ
   • พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน : ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
   • สาขา : ภูมิสถาปัตยกรรม เลขที่ใบอนุญาต : ว-ภส 3
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 2500
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : -
   • สถานที่ทำงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ประวัติการศึกษา
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • Master of Landscape Architecture, University of Michigan
   • Doctor of Philosophy (Comm.&Regional Planning), University of British Columbia
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 ถึง 2557
   • ประธานสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน พ.ศ.2554 ถึง 2556
   • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ถึง 2555
   • กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2550 ถึง 2553
   • กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2547 ถึง 2550
   • ประธานอนุกรรมการต่างประเทศ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • ประธานอนุกรรมการต่างประเทศ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2550 ถึง 2553
   • ประธานอนุกรรมการต่างประเทศ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2547 ถึง 2550
   • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
   • กรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2550
   • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
   • คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กทม.พ.ศ. 2544 ถึง 2549
   • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 ถึง 2549
   • นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย พ.ศ. 2542 ถึง 2544
   • อุปนายกคนที่ 1 สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • ประธานอนุกรรมการวิชาการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึง 2561
   • พิจารณามาตรฐานการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554-2555) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยพะเยา
   • พิจารณามาตรฐานการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   • ประธานคณะทำงานกำกับดูแลสถาปนิกอาเซียน
   • ดำเนินการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน
   • พิจารณาระบบการศึกษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
   • ดำเนินการจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนของสถาปนิกต่างชาติ
   • สาขา : สถาปัตยกรรมผังเมือง เลขที่ใบอนุญาต : ว-ภส 34
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 43/12 ซอย 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
   • สถานที่ทำงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ประวัติการศึกษา
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
   • Master of Landscape Architecture, Cornell University, Ithaca, New York, August 1984.
   • Master of Urban Planning, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, July 1988.
   • Ph.D. in Urban, Technological and Environmental Planning: Environmental Planning, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, July 1989.
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ประวัติการทำงาน
   • กรรมการชำนาญการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน
   • อนุกรรมาธิการวิสามัญการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2559
   • อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
   • กรรมการชำนาญการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน พ.ศ. 2552 ถึง 2557
   • กรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2554 ถึง 2557
   • กรรมการผังเมือง พ.ศ. 2552 ถึง 2554
   • กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2550 ถึง 2553
   • กรรมการวิชาการบัญญัติศัพท์ด้านผังเมือง ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546
   • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
   • ที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542 ถึง 2546
   • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ถึง 2552
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเฉพาะบริเวณ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545
   • นายกสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540 ถึง 2542
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 429
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : เลขที่ 54 หมู่ 9 ซอยราชา 8 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
   • สถานที่ทำงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6
   • ประวัติการศึกษา
   • โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย (พ.ศ.2517)
   • โรงเรียนเทพศิรินทร์ (พ.ศ.2520)
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2525)
   • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (พ.ศ.2545)
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • สถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2561)
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ประวัติการทำงาน
   • พระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี ให้ดำรงตำแหน่ง สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิกทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560
   • โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ.2557-2560)
   • สถาปนิก สังกัด กรมโยธาธิการ (พ.ศ.2527-2556)
   • อบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 95 สถาบัน กองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระยะเวลา 110 วัน (17 มิถุนายน -1 ตุลาคม 2556)
   • อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 85 สถาบันสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะเวลา 105 วัน (1 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2560)
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ส-สถ 2198
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 114/128 ซอยนาวงประชาพัฒนา 13 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพฯ 10210
   • สถานที่ทำงาน : -
   • ประวัติการศึกษา
   • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมหลัก) University of Sancarlos, ฟิลิปปินส์
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคมวุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการ ICT วุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการสื่อสาธารณะวุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะวุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ โครงการ 3.5 แสนล้าน
   • รองประธานกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบด้านการท่องเที่ยว กับสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยววุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองรัฐสภา ปี 2553 ถึง 2554
   • คณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภา
   • โฆษกกรรมาธิการการยุติธรรมและตำรวจวุฒิสภา
   • ประธานอนุกรรมาธิการการสามัญพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 วุฒิสภา
   • กรรมการการตัดสินงานประกวดแบบ และควบคุมโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 573
   • สาขา : สถาปัตยกรรมผังเมือง เลขที่ใบอนุญาต : ส-สผ 3
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : 165/44 หมู่2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา 90110
   • สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   • ประวัติการศึกษา
   • ปวช.-ปวส. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต้
   • ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ พ.ศ.2557 ถึง 2559 และ พ.ศ.2559 ถึง 2561
   • ประธานกองทุนสถาปนิกทักษิณ พ.ศ.2555 ถึง 2557
   • เลขานุการชมรมวิชาชีพครูสถาปัตยกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)
   • รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ พ.ศ.2543 ถึง 2557
   • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภูมิภาค สภาสถาปนิก พ.ศ.2558 ถึง 2561
   • คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จังหวัดสงขลา
   • คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จังหวัดสงขลา
   • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
   • อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   • อาจารย์พิเศษ แผนกสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา
   • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
   • กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
   • ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 529
   • สถานที่ทำงาน : 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
   • ประวัติการศึกษา
   • ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาปัตยกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ
   • ระดับปริญญาตรี B.S.ARCH, UNIVERSITY OF SAN CARLOS, CEBU CITY, PHILIPPINES
   • ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
   • รองประธานอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย
   • อนุกรรมการพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
   • อนุกรรมการสถาปนิกอาสา
   • คณะทำงานพิจารณาผลงานผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
   • ประวัติการทำงาน
   • สถาปนิกและหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.แม่ปิงลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2535 ถึง 2552
   • สถาปนิกและหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เวียงสี่ข้าว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2552 ถึงปัจจุบัน
   • สถาปนิกและที่ปรึกษา บริษัทสยามกรกิจ กรุงเทพ 2535 ถึงปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ.2558 ถึง 2561
   • ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
   • อนุกรรมการภูมิภาค
   • อนุกรรมการเพื่อการศึกษาการจัดทดสอบความรู้ในการขอรับอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก
   • อนุกรรมการพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
   • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
   • ประธานคณะทำงานกำกับดูแลสถาปนิกอาสา สภาสถาปนิก
   • คณะทำงานปรึกษา และประสานงานโครงการศูนย์เผยแพร่ และเรือนทรงงานในโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้
   • คณะทำงานจัดทำรายงานผลการศึกษาในการจัดทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก
   • คณะทำงานศึกษาแนวทางการรับรองปริญญาในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   • คณะทำงานพิจารณาผลงานผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
   • คณะทำงานจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมวลหมู่สมาชิกสภาสถาปนิก
   • สาขา : สถาปัตยกรรมหลัก เลขที่ใบอนุญาต : ว-สถ 580
   • ภูมิลำเนาปัจจุบัน : กรุงเทพมหานคร
   • สถานที่ทำงาน : บริษัท เออาร์เบย์ จำกัด
   • ประวัติการศึกษา
   • Master of Architecture,University of Washington, Seattle, U.S.A.
   • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • ตำแหน่งปัจจุบัน
   • กรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
   • ประวัติการทำงาน
   • กรรมการผู้จัดการ และสถาปนิก บริษัท เออาร์เบย์ จำกัด
   • สถาปนิกอาวุโส/Partner บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548 ถึง 2549
   • • สภาสถาปนิก
   • - อนุกรรมการพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2559 ถึง 2560
   • - อนุกรรมการจัดสอบวัดความรู้ และ สอบเทียบวิทยฐานะ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ.2547
   • • สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
   • - เลขาธิการ กรรมการบริหาร พ.ศ.2557 ถึง 2559
   • - อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการบริหาร พ.ศ.2545 ถึง 2547
   • - ประธานจัดงานสถาปนิก พ.ศ.2546 ถึง 2547
   • • สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • - เลขาธิการ กรรมการบริหาร พ.ศ.2559 ถึง 2560