02 เม.ย. 2564
 • คำแนะนำในการใช้แบบฟอร์ม PDF สำหรับคำขอหนังสือรับรองฯ เพื่อยื่นตามแบบคำขออนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

  การใช้แบบฟอร์ม PDF นี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการยื่นแบบคำขอตามปกติ แต่เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของข้อความของผู้ยื่นคำขอ และลดความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ข้อความของเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม PDF ได้ "สภส.17 (Download)"

  กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ save as โดยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้มีเลขสมาชิกสภาสถาปนิกและ underscore (_) เพิ่มที่หน้าชื่อไฟล์เดิม เช่น ไฟล์แบบฟอร์ม PDF เดิมชื่อ "แบบ สภส.17.pdf" สำหรับผู้ยื่นคำขอ ซึ่งมีเลขสมาชิกสภาสถาปนิก 012345 ให้ save as เป็น "012345_แบบ สภส.17.pdf" เป็นต้น แล้วส่งไฟล์ทางอีเมล์ไปที่ certify2564.act@gmail.com

  กรณีใช้ Adobe Acrobat Reader DC และไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ อาจเป็นเพราะโปรแกรมต้องการ Extended Asian Language font pack for Adobe Acrobat Reader DC ผู้ใช้จะต้อง install โดยให้ดาวน์โหลด FontPack1902120058_XtdAlf_Lang_DC.msi จาก https://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=6839 และ install

  การใส่วันที่ เป็นฟอร์แมท d/m/yy โดย yy เป็น ค.ศ.

  กรณีที่มากกว่า 5 รายการ ให้ใส่เพิ่มในแบบฟอร์ม PDF ที่เป็นใบแนบ "สภส.17 ใบแนบ (Download)"

   

  แบบฟอร์ม

  • Download   กฎกระทรวง กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง
   คําส่ัง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔


<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS


09 เม.ย. 2564

02 เม.ย. 2564

09 มี.ค. 2564

24 เม.ย. 2563

27 มี.ค. 2563
ดูทั้งหมด