ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การสอบราคาการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ถึง ชั้น 3 และห้อง Server ชั้น 1 อาคารสภาสถาปนิก

24 มิ.ย. 2567
ตามที่สภาสถาปนิก มีนโยบายปรับปรุงอาคารสภาสถาปนิก เนื่องจากอาคารสภาสถาปนิกมีอายุการใช้งานมาเกินกว่า 10 ปี ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานปรับปรุงอาคารสภาสถาปนิก เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานสภาสถาปนิกให้แล้วเสร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาปนิก นั้น

ในการนี้สภาสถาปนิก จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การสอบราคาการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ถึง ชั้น 3 และห้อง Server ชั้น 1 อาคารสภาสถาปนิก เพื่อสรรหาผู้รับเหมาในการดำเนินการต่อไป

 

ประกาศสภาสถาปนิก  Download
ขอบเขตงาน (TOR)  Download

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอชิรญา โชคอภิจินดา
โทร. 0 2318 2112 ต่อ 175, 09 1880 0741
E-mail: achiraya.c2003@gmail.com<< ดูทั้งหมด >>