แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

06 ส.ค. 2565
แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา เพื่อพิจารณาตามมาตรา 136 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประธานวุฒิสภาได้มีคำสั่งนัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยในการชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก พลเอก นุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา สถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง นายประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจน์รักษ์ อนุกรรมการต่างประเทศ สภาสถาปนิก ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น.
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และตั้งกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่ง
จำนวน 25 ท่าน เพื่อพิจารณา โดยมีกรรมาธิการวิสามัญ
ในกรณีนี้มีกรรมาธิการวิสามัญซึ่งเป็นผู้แทนสภาสถาปนิกเข้าร่วมการพิจารณา จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายประภากร วทานยกุล ​​​​
นายกสภาสถาปนิก

2. นายทิพย์ เอี่ยมกมลา ​​​ 
สถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรรมการสภาสถาปนิก

3. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์    
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

4. นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล ​​​​ 
อนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจน์รักษ์    
อนุกรรมการต่างประเทศ

 

ในการนี้ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งแรก ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้ง พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ และ
ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 
และได้มีการกำหนดนัดประชุมครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
หากความคืบหน้าเป็นประการใด สภาสถาปนิกจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- วุฒิสภา ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
และแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา Download
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ครั้งที่ 2/2565 Download
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ครั้งที่ 3/2565 Download

 << ดูทั้งหมด >>