สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง


คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับสามัญสถาปนิก/ระดับวุฒิสถาปนิก (เลื่อนระดับ)


การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก/ระดับวุฒิสถาปนิก


การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก/ระดับวุฒิสถาปนิก
คุณสมบัติของผู้ขอยื่นคำร้อง
1. ระดับสามัญสถาปนิก
 1.1 สาย (ก)(ข) เป็นภาคีสถาปนิก ผู้มีปริญญาตรีวิชาชีพหลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี ที่สภาสถาปนิกรับรองและได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(สภาสถาปนิกอาจทำการทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนด้วยก็ได้)
2. ระดับวุฒิสสถาปนิก
 2.1 เป็นสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ผู้มีปริญญาตรีวิชาชีพ หลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี ที่สภาสถาปนิกรับรองและได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
(สภาสถาปนิกอาจทำการทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนด้วยก็ได้)
การจัดทำเอกสารและรูปเล่มเพื่อยื่นพิจารณา
1. แบบฟอร์ม สภส.5 สภส.5-1 สภส.5-2 และเอกสารแนบ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง หนังสือรับรอง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและบัตรสมาชิกของผู้ยื่น ไม่ต้องเข้าเล่มใช้คลิปหนีบ
2. การจัดทำรูปเล่ม ให้เข้ากระดูกงู / ไสกาว โดยจะต้องเรียงลำดับผลงานแบบฟอร์ม สภส. 5-1 ที่เสนอมา ดังนี้
 2.1 ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร / สัญญาว่าจ้าง
 2.2 รูปถ่ายภายในอาคาร 4 รูป ภายนอกอาคาร 4 รูป (งานที่แล้วเสร็จ) รูปทัศนียภาพภายในอย่างน้อย 1 รูป และภายนอกอย่างน้อย 1 รูปให้เห็นภาพอาคารภายนอกอาคารอย่างชัดเจน (งานที่กำลังก่อสร้างหรือยังไม่ได้ก่อสร้าง)
 2.3 สำเนาแบบขนาด A3 (ต้องมีลายมือชื่อผู้ออกแบบครบตามเงื่อนไข)
3. อิเล็กทรอนิคส์ไฟล์ PDF บรรจุลงแผ่น CD หรือ DVD

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ (เลื่อนระดับ)

1. การยื่นผลงานฯ

ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องยื่นผลงานฯ ด้วยตนเองก่อนกำหนดการพิจารณาผลงานของคณะทำงานฯ
5 วันทำการ ณ ที่ทำการสภาสถาปนิก ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
(เจ้าหน้าที่ออกใบรับเรื่องให้)

2. การพิจารณาผลงานและทดสอบความรู้โดยคณะทำงานฯ

คณะทำงานฯ พิจารณาบัญชีปริมาณและคุณภาพผลงาน และทดสอบความรู้โดยวิธีสัมภาษณ์
ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดในใบรับเรื่อง
(คณะทำงานฯ มีกำหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)

3. การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ พิจารณารายงานของคณะทำงานฯ
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภาสาถปนิกพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(คณะอนุกรรมการฯ มีกำหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)

4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสภาสถาปนิก

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อให้ความเห็นชอบการออกใบอนุญาต (เลื่อนระดับ)
(คณะกรรมการฯ มีกำหนดการประชุม เดือนละ 2 ครั้ง)
*หมายเหตุ กรณีปริมาณและคุณภาพผลงานหรือการทดสอบความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องดำเนินการในขั้นตอน 1 และ/หรือ 2 อีกครั้ง
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตฯ (เลื่อนระดับ) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 (ปากซอย 36) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-318-2112 โทรสาร: 02-318-2131-2 E-mail: office@act.or.th

Architect Council of Thailand
12 RAMA 9 Rd. (Soi 36) Huamark Bangkapi, Bangkok Thailand 10240
Tel: +66 2 318 2112 Fax: +66 2 318 21_1-2 E-mail: office@act.or.th