16 มี.ค. 2566
ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มประชุม 13.00 น. เป็นต้นไป 
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2 ช่องทาง
1. ณ สภาสถาปนิก
2. ผ่านโปรแกรม zoom
ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญฯ จะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 4 หน่วย
**(โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566)** 

**คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

Download หนังสือขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565 
 

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญสภาสถาปนิก Download

1) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2566 Download

2) รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2565 Download

3) พิจารณาและอนุมัติงบดุลของสภาสถาปนิก ประจำปี 2565 (มาตรา 19 (2)) Download

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจำปี 2566 (มาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) และมาตรา 37) Download

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (มาตรา 19(3)) Download

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2566 – 2569 (มาตรา 53) Download

7) รายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา Download

8) รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก Download

9) แผนที่สภาสถาปนิก Download

 
 
 


<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS


17 เม.ย. 2567

28 มี.ค. 2567

10 ม.ค. 2566

20 มิ.ย. 2565
ดูทั้งหมด