ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง ทักท้วงงานจ้างออกแบบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

16 พ.ย. 2565
      ด้วยสภาสถาปนิกได้รับแจ้งจากนิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาสถาปนิกขอให้พิจารณารายละเอียด ตามเอกสารขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในข้อ 14 หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา ข้อ 14.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา โดยกำหนดให้ตัวแปรราคาที่ยื่นเสนอ (Price) : กำหนดร้อยละ 40 และตัวแปรด้านคุณภาพงาน : กำหนดร้อยละ 60 และการประมวลผลคะแนนที่ได้รับจะเป็นไปตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กรณีเป็นการนำราคาค่าจ้างออกแบบมาเป็นเกณฑ์ เพื่อพิจารณาตัดสินเป็นไปตามตามข้อ 20 ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558 ที่กำหนดว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสวงหางานด้วยการแข่งขันราคากับผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่น” หรือไม่

      สภาสถาปนิกในฐานะองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่สำคัญในการควบคุมความประพฤติและการดำเนินการงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ขอเรียนว่า การกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในส่วนข้อเสนอราคาต้องมิได้มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจคัดเลือก อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเสนอเข้ารับงานโดยการแข่งขันราคา อันจะทำให้การปฏิบัติวิชาชีพที่ได้มาโดยการแข่งขันราคาเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างเต็มตามความสามารถ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรปฏิบัติ

      ในการนี้ สภาสถาปนิกได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สภส 489/2565 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 แจ้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่ให้มีการเสนอราคา และพิจารณาตัดสินด้วยข้อเสนอทางด้านคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้การจ้างออกแบบอาคารอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ขัดและเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ประกอบกับข้อ 20 ของบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสภาสถาปนิก คลิกเพื่อดูรายละเอียด<< ดูทั้งหมด >>