ประกาศชื่อ ถิ่นที่อยู่ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก

27 พ.ค. 2567
ประกาศชื่อ ถิ่นที่อยู่ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญ สภาสถาปนิก
เพื่อให้บุคคลอื่นยื่นคำคัดค้านภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

สมาชิกสามัญ
ประกาศรายชื่อ  Download

สมาชิกวิสามัญ
ประกาศรายชื่อ  Download<< ดูทั้งหมด >>