การจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณวุฒิรายบุคคล จากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง

20 พ.ค. 2567
ประกาศกำหนดการจัดสอบ

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  Click
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  Click
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  Click

ประกาศหลักเกณฑ์ เนื้อหาการทดสอบ และวิธืการทดสอบมาตรฐานความรู้

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  Click
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  Click
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  Click

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้ ประจำปี 2567

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  Click
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  Click
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  Click


<< ดูทั้งหมด >>