ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก

07 ธ.ค. 2565
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

20 ก.ค. 65
1. นางสาวเสาวรส  ภู่พันธ์ Download
2. นายวสวัตติ์  ราชอาจ Download

30 ก.ค. 65
1. นางสิริลักษณ์  หิรัญบูรณะ Download
2. นายกิตติพัฒน์  อำพาศ Download
3. นายธนกร  จึงจิรโรจน์ Download
4. นายภาณุพงศ์  สิทธิวงษ์ Download

15 ส.ค. 65
1. นายนนท์  แสงสิงหศักดิ์ Download
2. นายวรกรณ์  ดิษฐไชยวงศ์ Download
3. นายคชา  ว่องมหาชัยกุล Download
4. นายกฤษปภณ  พ่วงสมจิตรญา Download
5. นายณัฐวัฒน์  วิศาลศักดิ์ Download
6. นายพัฒนศักดิ์  ตันงามตรง Download

30 ส.ค. 65
1. นายสุรินทร์  ตั้งใจกุศล Download
2. นายพรรณเทพ  โพธิ์นิล Download
3. นางสาวพรชนก  นามเรือง Download
4. นายวิศรุต  พรหมโคตร Download
5. นายคมสัน  เทพต๋า Download
6. นางสาวอิศรา  เพชรมุณี Download
7. นายณัฐพงษ์  พลเชียงดี Download

7 ก.ย. 65
1. นางสาวสาวิตรี  ณ หงษา Download
2. นายภูษิต  ปัญญากาศ Download

20 ก.ย. 65
1. นายจิรวัฒน์ มโนคติธรรม Download
2. นายฐปนันท์  จิระวิชิตชัย Download
3. นายประกิจ  ลัคนผจง Download

30 ก.ย. 65
1. นางสาวสุภาพร  กำมะหยี่ Download
2. นายกฤตภัค  กตัญชลี Download
3. นายกิตติพนธ์  เรียงจนะพาธี Download
4. นายศรัณย์  เศรษฐเสถียร Download
5. นายศิรณัชพงศ์  พรมมา Download
6. นายสรพงษ์  พรานไพร Download

12 ต.ค. 65
1. นายวสันต์  สาสังข์ Download
2. นางสาวนนทกร  นนทสวัสดิ์ศรี Download
3. นายนฤดล  บุญนำ Download
4. นายศุภกร  บัวรักษ์ Download
5. นางสาวนภา  อาจสุวรรณ Download
6. นางสาวฐิตานันท์ สถิตย์ธรรม Download

31 ต.ค. 65
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปาเปี้ย Download
2. นายชานน  สุขจิตสำราญ Download
3. นายฑีฆายุ  เพิ่มสิน Download
4. นายพีรศิลป์  จึงเกรียงไกร Download
5. นายภัทรดิศ  กิจรัตนประเสริฐ Download
6. นายเรืองฤทธิ์  ตั้งจิตบุญสง่า Download
7. นายอรรถสิทธิ์  มงคล Download

15 พ.ย. 65
1. นางสาวฐิติกานต์  เปี่ยมเปรมสุข Download
2. นางสาวณัฐสุภา  วุฒิโรจน์ Download
3. นายเฉลิมพล  แสงศิลา Download
4. นายชนะฤทธิ์  พิทักษ์สฤษดิ์ Download
5. นายสุพจน์  ทองแพ Download
6. นายอติวิชญ์  กุลงามเนตร Download

30 พ.ย. 65
1. นางสาวกุลนันทน์  สำราญใจ Download
2. นายชญานนท์  เตชะหัสดิน Download
3. นายศราวุะธ  ขันคำ Download
4. นายสิทธิชัย  ปริยะเกตุ Download

  •  ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

21 ธ.ค. 63
1. นายชนินทร์  ชนินทร์สถาปัตย์ Download

4 ก.พ. 65
1. นางจุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง Download
2. นายณัฐกานต์  เกตุชาวนา Download

5 มี.ค. 65
1. นายกิตติพันธุ์  เสรีวิริยะกุล Download
2. นายพิภัช  ปวงนิยม Download
3. นายเลิศประชา  ไตรทิพย์ตระกูล Download

30 มี.ค. 65
1. นางสาวดาริกา  ดวงกลาง Download
2. นายสกล  ประจันบาน Download
3. นายดุริยะศักดิ์  รัตนไตรรักษา Download

30 พ.ค. 65
1. นางสาวสาวิตรี  พฤกษ์อังคาร Download
2. นายสุรศักดิ์  วัฒนะจินดาวงศ์ Download

17 มิ.ย. 65
1. นายเมธี  ตันสุขชัย Download

12 ก.ค. 65
1. นายณรงค์วิทย์ อารีมิตร Download

5 ส.ค. 65
1. นายญาณศิลป์  ภัสรางกูร Download

30 ส.ค. 65
1. นายจิรศักดิ์  ภู่วิไลวัฒนกิจ Download
2. นายฐากูร  อนันตโชค Download

30 ก.ย. 65
1. นายพรชัย  กิติวรรณประสาร Download
2. นายสุภาพ  เนาถาวร Download
3. นายอภินันท์  วิบูลยานนท์ Download

 

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

30 มี.ค. 65
1. นางสาวกัญชรี  ขน้นเอื้อ Download
2. นางสาวปิยดา  ทีหัวช้าง Download
3. นางสาววิสนีย์  พ่อค้าช้าง Download
4. นางสาวอรุณี  ศรีดา Download
5. นายชวะนันท์  หงษ์ยนต์ Download
6. นายราเชนทร์  ดวงชื่น Download

 

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

15 ธ.ค. 64
1. นางสาวสุมาณี  อำพันทรัพย์ Download
2. นายอาสาฬห์  สุวรรณฤทธิ์ Download

30 ม.ค. 65
1. นางสาวชัชนิล  ซัง Download

15 พ.ค. 65
1. นายชูศักดิ์  จันทร์ปฐมพงศ์ Download
2. นายชวลิต  เชี่ยวศิลป์ Download

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

15 พ.ย. 64
1. นายธวัชชัย  กอบกัยกิจ Download
2. นายพลัง  สิทธิถาวร Download

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

3 ธ.ค. 64
1. นายอิสสระ  ชูวงษ์ Download

10 ก.ค. 65
1. นายสืบสาย  แสงวชิระภิบาล Download

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

15 ธ.ค. 64
1. นายปริญญา  เปรมพูลสวัสดิ์ Download<< ดูทั้งหมด >>