ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก

04 ม.ค. 2565
  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

24 พ.ค. 64

1. นายสราวุธ ทองคำยาน Download

30 พ.ค. 64

1. นายอภินันท์ สมบูรณ์ดี Download

11 มิ.ย. 64

1. นายกาจวิศว์ ริเริ่มวนิชย์ Download
2. นายทนวินท วิจิตรพร Download
3. นายปฏิญญา สี่ทิศประเสริฐ Download
4. นายพลากร ทองชะนะ Download
5. นายสุรพล อุษณกุล Download

6 ก.ค. 64

1. นายธีระพล ทองกลึง Download

7 ก.ค. 64

1. นางสาวนุชศรา ไพบูลย์สมบัติ Download
2. นางสาวปัทมา ดีหนู Download
3. นายนนทวัฒน์ วิธีเจริญ Download
4. นายสุพจน์ พุทธคุณารัตน์ Download                   

1 ส.ค. 64

1. นางสาวนิศารัตน์ ยิ้มปิติโกศล Download

4 ม.ค. 65

1. นายธีระพล ทองกลึง Download
2. นายวัยวุฒิ ธรรมวิรัช Download
3. นายวัฒนพงษ์ ลีลาพงศ์ Download
4. นายธนากร วงศ์ผดุงธรรม Download
5. นายครรชิต ทองแท่ง Download
6. นายประจักษ์ คำก๋อง Download
7. นายสุทธิพันธ์ ชำนาญพานิชย์ Download
8. นายชิดชัย อาจกิจโกศล Download
9. นายยศธนา วรวุฒางกูร Download
10. กิตตินัทธ์ ธรรมรักษ์ Download
11. นายนรินทร์ เสมวงษ์ Download
12. นางสาววรสุมน โอตระกูล Download

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

21 ธ.ค. 63

1.  นายชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์ Download

2 เม.ย. 64

1. นายทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ Download
2. นายสิปปกร บุญนำ Download
3. นายอิษรัตน์ ธรรมปรีชา Download 

29 เม.ย. 64
1. นายปราการ ชุณหพงษ์ Download

11 มิ.ย. 64
1. นางสาวเกศนีย์ นันท์ชัย Download
2. นายประพันธ์ วิหคาภิรมย์ Download
3. นายริเริ่ม รังสิเวค Download 

7 ก.ค. 64

1. นายนพรัตน์ พัฒนพาณิชไพศาล Download
2. นายศักดา  ขุนแก้ว Download

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

15 มี.ค. 64

1.  นายพงษ์พิพัฒน์  ช้างพันธ์ Download<< ดูทั้งหมด >>