ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก

20 มิ.ย. 2565
  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

4 ม.ค. 65

1. นางสาววรสุมน โอตระกูล Download

1 ก.พ. 65

1.  นางสาวพจนีย์  วรเดชณรงค์กิจ Download
2. นายศุภวัฒน์  วิจิตรพงษา Download
3. นายคมน์ชนก เธียรอนันท์ Download
4. นายชานนท์ มานยาซิ Download
5. นายภควรรธก์ ศรเสนา Download
6. นายธีรวุฒิ เล็กชลยุทธ Download
7. นายวรวุฒิ มัธยันต์ Download
8. นายธีระวัฒน์ ทรมีฤทธิ์ Download
9. นางสาวศิริณยา ศิริลาภ Download
10. นางสาวทัศน์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ Download
11. นายปนิก พาดพิมพ์ Download
12. นายศักดิพัต ภูริพงศ์ศักดิ์ Download
13. นายอนัติชัย ใจซื่อ Download

4 ก.พ. 65

1. นางมณฑกานต์ เก้าเอี้ยน Download
2. นางสาวอาทิตยา ตาปัน Download
3. นายกฤตธร เค้าสุวรรณ์ Download
4. นายณัฐวุฒิ เลาแก้วหนู Download
5. นายพารณ ศาสวัตกลูน Download
6. นายวุฒินันท์ พจน์ชัยกุล Download

5 ก.พ. 65

1. นางสาวณัฐินี พิพัฒน์ชลธี Download
2. นางสาวนิลเกศ ดับโศก Download
3. นายจิรยุทธ ตันติวรนุกูล Download
4. นายศุภชัย เขียวงาม Download

1 มี.ค. 65

1. นายกฤษณะ  เชื้อสุวรรณ Download
2. นายชาญวิทย์  อำพันมาส Download
3. นายยุทธนา  สินธุรหัท Download
4. นายวรวุฒิ  หลงสวาท Download
5. นายศุภกร  วงษ์กุ้ย Download
6. นายเอกรัตน์  จิรายุพงศ์ Download
7. นายอนนท์  จิตรานุเคราะห์ Download
8. นายกฤษฎา  ศึกหาญ Download
9. นายจิรภัทร แสวงทรัพย์ Download
10. นายปนิก  พาดพิมพ์ Download
11. นายอนุสรณ์  ทองแจ้ง Download

1 เม.ษา. 65

1. นางสาวสิริกร  ชื่นอุรา Download
2. นางสาวสุธิดา อัมโรสถ Download
3. นายธิคุณ  อารียาภินันท์ Download
4. นายประวรรต  สะละ Download
5. นายมัชฌิมา  แสงทอง Download
6. นายวรพงษ์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ Download
7. นายอรรคพล  พาประโยชน์ Download
8. นายอรรถพล  ณ บุญวงศ์ Download

30 เม.ย. 65

1. นายจิรันธนิน  อิสรีย์ชวเลข Download
2. นายวิรคุณ  บุณยรัตพันธุ์ Download
3. นายอภิสิทธิ์  รุ่งมานะกุล Download
4. นายจักรกฤษ  เฉลาธรรมาภรณ์ Download
5. นายณัฐญพล มุกดา Download
6. นายบูรพล  มณีวรรณ Download
7. นายปรินทร์ จงสุขกิจพานิช Download

  •  ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

21 ธ.ค. 63

1.  นายชนินทร์ ชนินทร์สถาปัตย์ Download

7 ก.ค. 64

1. นายนพรัตน์ พัฒนพาณิชไพศาล Download

17 ก.ค. 65

1.  นายเมธี ตันสุขชัย Download

 << ดูทั้งหมด >>