ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก

05 เม.ย. 2567
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

25 ธันวาคม 2566
1. นางสาวอธิชา  พงษ์พูล

15 มกราคม 2567
1. นายวัชชพล  รุ่งเรืองสาคร

22 กุมภาพันธ์ 2567
1. นายธีระพงษ์  อินทรพาณิชย์
2. นายบุญญกานต์  เรืองวงศ์
3. นายสัญญพงศ์  สารสมัคร์

28 กุมภาพันธ์ 2567
1. นางสาวศิเรมอร  ปรปักษ์ประลัย
2. นายรัชตนันท์  กรุยรุ่งโรจน์

15 มีนาคม 2567
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงเอียด
2. นางสาวรดาการ  ตั้งมหัทธนะกุล
3. นายกิตติศักดิ์  ศรีสุข
4. นายชนธร  กุนธรจิรสิน
5. นายโชคชัย  บ้าเร็ม
6. นายณัฎฐพงษ์  เกิดก่อวงษ์
7. นายอดิสัน  ประพฤติสุจริต

25 มีนาคม 2567
1. นางสาวกันยารัตน์  สุขใส
2. นางสาวชนิชา  เฟื่องฟุ้ง
3. นางสาวนุชนาถ  รัตนกำพล
4. นายคุณากร  ทองชุม
5. นายดำเกิง  อังค์สถิตย์อนันต์

  •  ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

30 สิงหาคม 2566
1. นายณัฐวิทย์  จงประเสริฐ

9 พฤศจิกายน 2566
1. นางสาวจารุวัลลภ์  ธวัชเกียรติศักดิ์

5 ธันวาคม 2566
1. นายพรเดช  อุยะนันทน์
2. นายอรรณพ  วีระวุฒิพล

7 ธันวาคม 2566
1. นายสราวุฒิ  สุขเจริญ

12 มกราคม 2567
1. นายชาติณัฏฐ์  มันตะสูตร

15 มีนาคม 2567
1. นายทวีสิทธิ์  หวังดิลก
2. นายพงษ์ศิลป์  ทีปประสาน

25 มีนาคม 2567
1. นายวศิน  เข็มกำเนิด
2. นายสุพจน์  วงศาภิรักษ์
3. นายอำพล  ชูวงษ์

 

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

-

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

-

 

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

2 มิถุนายน 2566
1. นายจิรายุ  ทวีเผ่าภาคิน

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

25 ธันวาคม 2566
1. นายสัจจพงศ์  เล็กอุทัย

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

22 มิถุนายน 2566
1. นายราชย์  พลอยพานิชเจริญ

21 กรกฎาคม 2566
1. นายธนาฒย์  จันทร์อยู่
2. นายพรเทพ  นุชเล็ก

30 มกราคม 2567
1. นางสาวณทิรา  อรัณยกานนท์
2. นายบวร  หงศ์ประภัศร
3. นายสุธี  บัวเล็ก
4. นางสาวมัลลิกา สัตบุษย์

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

2 มิถุนายน 2566
1. นายธวัชชัย  ธานินทรารัฒน์

30 มกราคม 2567
1. นางสาวณิชารีย์  พงษ์สมบูรณ์
2. นางสาวพัชรา  รุ่งสุข<< ดูทั้งหมด >>