ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก

22 มี.ค. 2566
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

15 มกราคม 2566
1. นายเจนณรงค์  ชื่นแดง Download
2. นายชนวีร์  สามัญ Download

31 มกราคม 2566
1. นางสาวชลทิชา  กำลังทรัพย์ Download
2. นางสาวปวรรณกานร์  ชาญเฉลิมวรนันท์ Download
3. นางสาววลัยกร  วิรัตนโภคิน Download
4. นางสาวอทิตยา  แก้วเรือน Download
5. นายพิชชานนท์  รมย์นุกูล Download
6. นายสุพรรณ  ขำปัญญา Download
7. นายอภิวัชร์  ดิษฐ์แก้ว Download
8. นายอานุภาพ  ชื่นกมล Download

15 มกราคม 2566
1. นางสาวนิธินันท์  พัฒนอลงกรณ์ Download
2. นางสาวหทัยชนก  ศรีจันดี Download
3. นายวิศรุต  เหมทานนท์ Download
4. นายสารพล  ปัญญาวงศ์ Download

27 กุมภาพันธ์ 2566
1. นางคนึงนิจ  จันทร์โสม Download
2. นางสาวขวัญชีวา  ตำตาด Download
3. นายวรเมธ  เพ็ชร์สังวาลย์ Download
4. นายสมบัติ  รุ่งวิไลศักดิ์ Download

16 มีนาคม 2566
1. นางสาวกุลทิรา  เทพสุภรณ์กุล Download
2. นางสาวนิธิวดี  ศิวะพรประสงค์ Download
3. นายฑีฆวัฒน์  อินทะ Download
4. นายธิติ  สงวนเผ่า Download
5. นายวีรภัทร  จิตต์รัตนสุข Download
6. นายอภิรักษ์  เพ็ชรสังข์ Download
7. นายเอกสิทธิ์  กล่ำพารา Download

  •  ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

21 ธ.ค. 63
1. นายชนินทร์  ชนินทร์สถาปัตย์ Download

30 ก.ย. 65
1. นายพรชัย  กิติวรรณประสาร Download
2. นายสุภาพ  เนาถาวร Download
3. นายอภินันท์  วิบูลยานนท์ Download

26 ธ.ค. 65
1. นายเชียรชัย  ตั้งศรัทธาคุณ Download
2. นายประพันธ์  วิหคาภิรมย์ Download
3. นายอภิชาติ  เพชรบุตร Download

30 มกราคม 2566
1. นายคมกฤต  พานนสถิตย์ Download
2. นายสุริยะ  อัมพันศิริรัตน์ Download

15 กุมภาพันธ์ 2566
1. นายอนันต์  วัชรพงษ์วินิจ Download
2. นายอภิชัย  อภิชาตานนท์ Download

27 กุมภาพันธ์ 2566
1. นางสาวกัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ Download
2. นายสุรศักดิ์  วัฒนะจินดาวงศ์ Download

13 มีนาคม 2566
1. นายพิษณุ  เพ็ชรพรรณ Download
2. นายสุชาติ วงศ์รินทราเมธี Download

 

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

30 มี.ค. 65
1. นายชวะนันท์  หงษ์ยนต์ Download

 

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

30 ม.ค. 65
1. นางสาวชัชนิล  ซัง Download

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

-

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

-

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

-<< ดูทั้งหมด >>