ก า ร เ ข้า ร่ว ม ชี้แ จ งค ณ ะก ร รม ก าร พิจ าร ณ าร่า งก ฎ ห มา ยของ กระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก

20 ม.ค. 2564
เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล เลขาธิการสภาสถาปนิก พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก และผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานกฎหมาย สป. ชั้น 6 กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับร่างข้อบังคับ สภาสถาปนิก จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  Download เพื่ออ่านเอกสารเนื้อหาก า ร เ ข้า ร่ว ม ชี้แ จ งค ณ ะก ร รม ก าร พิจ าร ณ าร่า งก ฎ ห มา ยของ กระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก<< ดูทั้งหมด >>