บัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567

25 ก.พ. 2564

ประกาศ

- ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
เรื่องบัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567 Download

- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก Download

 

ประกาศ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

- ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
เรื่องบัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  Download

- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) Download<< ดูทั้งหมด >>