การสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)

15 ส.ค. 2565
เนื่องด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระปี พ.ศ. 2562-2565 (สมัยที่ 6) ครบวาระการดำรงตำแหน่งลงแล้ว
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 53 และมาตรา 54 กำหนดให้คณะกรรมการสภาสถาปนิก
มีหน้าที่ในการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณซึ่งมีรายชื่อตามที่ที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกเห็นชอบ นั้น

คณะกรรมการสภาสถาปนิก ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
ที่ประชุมมีมติกำหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2565-2568 (สมัยที่ 7) มีจำนวน 7 ท่าน
ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
สภาสถาปนิก จึงได้ออกประกาศรับสมัครไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)
ต้องกรอกแบบใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.act.or.th หรือขอรับเอกสารใบสมัคร ณ สภาสถาปนิก (ในวันและเวลาทำการ)
โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สภาสถาปนิก หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือทาง E-mail : office@act.or.th หรือทางโทรสาร 02-318-2131-2
ภายในกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-318-2112 ต่อ 140 - 144

ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการจรรยาบรรณ Download
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/3166110c968a1109e87c6250208051c5.pdf

 << ดูทั้งหมด >>