กฎหมายสถาปนิก

01 ก.ย. 2562
1 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543

2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

3 กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549

4 กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542

5 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546

6 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ พ.ศ. 2552 (ปรับปรุงแก้ไขถึงฉบับที่ 4)

7 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558

8 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงแก้ไขถึงฉบับที่ 3)

9 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2545

10 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2548

11 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558

12 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2561

13 ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561

14 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องฯ พ.ศ.2560

15 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง หลักเกณฑ์โดยทั่วไปของขอบข่ายกิจกรรม พวต.ฯ พ.ศ. 2560

16 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเชียน พ.ศ. 2556

17 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. 2556

18 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง มาตรฐานฯว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมหลัก พ.ศ. 2558

19 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง มาตรฐานฯว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2558

20 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง มาตรฐานฯว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขาภูมิสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558

21 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง มาตรฐานฯว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนในการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2558
<< ดูทั้งหมด>>