สภาสถาปนิกได้ออกข้อบังคับ 3 ฉบับ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 61ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

19 มี.ค. 2564
ตามที่สภาสถาปนิกได้ออกข้อบังคับ 3 ฉบับ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 61ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังนี้

Download ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

พ.ศ. ๒๕๖๔

Download ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก

พ.ศ. ๒๕๖๔

Download ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ

พ.ศ. ๒๕๖๔<< ดูทั้งหมด >>


RECENT POSTS

ดูทั้งหมด