ผลการตรวจนับคะแนน และผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2564-2567 ตามมาตรา 24(1) และ (2)

23 มิ.ย. 2564