ประกาศ ขยายระยะเวลาการตรวจเยี่ยม สถาบันการศึกษา เพื่อรับรองปริญญาในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

19 ส.ค. 2564
Download ประกาศขยายระยะเวลาการตรวจเยี่ยม (pdf file)