มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการเข้าทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

11 เม.ย. 2565
CLICK ดาวน์โหลดมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการเข้าทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

 ตามที่สภาสถาปนิก ได้กำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2565 นั้น
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และให้สอดคล้องกับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สภาสถาปนิกจึงออกประกาศมาตรการความ
ปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ดังนี้
1. ผู้เข้าสอบต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
และผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อน
เข้าห้องสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบที่มีอุณหภูมิ
เกิน 37.5 องศา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะให้ทำการนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิของร่างกาย
ไม่ลดลงอาจพิจารณาการให้เข้าทดสอบความรู้ฯ ตามที่เห็นสมควร
3. ผู้เข้าสอบจะต้องล้างมือด้วยแอลกฮอล์/แอลกฮอล์เจล หลังจากได้รับการวัดไข้และก่อนเข้าห้องสอบ
4. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบและขณะทำข้อสอบ
เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มพูดคุยกับผู้อื่น
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าในบริเวณสนามสอบ
ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ สภาสถาปนิกอาจพิจารณาการให้
เข้าทดสอบความรู้ฯ ตามที่เห็นสมควร
 << ดูทั้งหมด >>