ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)

15 ก.ย. 2565
          ตามประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิก ที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การสมัคร กำหนดระยะเวลารับสมัคร และการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7) โดยได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น  
         เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาสถาปนิกที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดกรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณ จำนวน 7 ท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการสมัครฯ ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 7)
ต้องกรอกแบบใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.act.or.th หรือขอรับเอกสารใบสมัคร ณ สภาสถาปนิก (ในวันและเวลาทำการ)
โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สภาสถาปนิก หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือทาง E-mail : office@act.or.th หรือทางโทรสาร 02-318-2131-2
ภายในกำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-318-2112 ต่อ 140 - 144

ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการจรรยาบรรณ Download
https://act.or.th/th/home/assets/images/link/3166110c968a1109e87c6250208051c5.pdf

 << ดูทั้งหมด >>