ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2/2566

31 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก ครั้งที่ 2/2566

  • วิชา  11  ทักษะในการวางผังและออกแบบ  Download
  • วิชา  12  ความรู้ทางสถาปัตยกรรม  Download
  • วิชา  13  การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม  Download

ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบ และวิธีการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก พ.ศ. 2566  Click<< ดูทั้งหมด >>