การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

28 ก.พ. 2566
1. กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร มาตรฐาน หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่องการนำกฎกระทรวงกำหนด ประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการใน การออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับกับ การควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด

3. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด<< ดูทั้งหมด >>