ประกาศผลสอบ 4 สาขา ระดับภาคีสถาปนิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

14 ก.ค. 2566
ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก, สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
        ในวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500 บาท
3. พร้อมทั้งชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติมเพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน ไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะแสดงค่าธรรมเนียมรวมเมื่อลงทะเบียนอบรม

  • ประกาศผลสอบ

1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  Download

2. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  Download

3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  Download

4. สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ  Download

  • รายละเอียดการสมัครอบรม  Click 

* สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างจังหวัดให้แสดงหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือกรณีทำงานต่างจังหวัดให้ใช้หนังสือรับรองจากองค์กร และยื่นเอกสารมาทางอีเมล actonlineexam@gmail.com<< ดูทั้งหมด >>