ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

31 ต.ค. 2566
สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนครบ 3 รายวิชาตามที่กำหนด จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 1,500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท
3. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิก(เพิ่มเติม)เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ
    ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน ไม่เกิน 1,000 บาท โดยระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมรวมเมื่อสมัครอบรม
4. ขอให้ผู้สมัครอบรม ระบุ Size เสื้อมาในข้อความหลักฐานการชำระเงินค่าอบรม

**สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างจังหวัด แสดงหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน  หรือกรณีทำงานต่างจังหวัด ใช้หนังสือรับรององค์กร
ให้ยื่นมาทางอีเมล
actonlineexam@gmail.com

Download ผลสอบ

 Click สมัครอบรม<< ดูทั้งหมด >>