สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับ จำนวน 3 ฉบับ

13 ก.พ. 2567
1. รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น - การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  Download

2. รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น - ข้อบังคับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ Download

3. รายงานสรุปการรับฟัง ความคิดเห็น - ข้อบังคับอุทธรณ์ Download<< ดูทั้งหมด >>