กำหนดการสอบ 4 สาขา ประจำปี 2563

16 ต.ค. 2563ประกาศ!! เลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบของสาขาผังเมือง,ภูมิ,ภายในฯ จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563  เป็น วันที่ 23-30 ตุลาคม 2563** / ประกาศ !! เลื่อนวันประกาศผลสอบ สาขาผังเมือง,ภูมิ,ภายในฯ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563**

กำหนดการสอบ 4 สาขา

Download กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

Download กำหนดสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
**ประกาศเลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบ จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563  เป็น วันที่ 23-30 ตุลาคม 2563**
**ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563**

Download กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
**ประกาศเลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบ จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563  เป็น วันที่ 23-30 ตุลาคม 2563**
**ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563**

Download กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
**ประกาศเลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบ จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563  เป็น วันที่ 23-30 ตุลาคม 2563**
**ประกาศเลื่อนวันประกาศผลสอบ จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2563**

กำหนดการอบรมฯ 4 สาขา

Download กำหนดการอบรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download กำหนดการอบรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

แนวข้อสอบ 4 สาขา

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 21 ทักษะในการวางผังและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 31 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

Download แนวทางการสอบรหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
<< ดูทั้งหมด>>