.

20 ก.ค. 2563
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....

ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....

                   พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 กำหนดให้สภาสถาปนิกมีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ โดยกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญข้อหนึ่งว่าต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก ปัจจุบันได้ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2558 ใช้บังคับแล้ว แต่ยังไม่มีการออกข้อบังคับว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพมาใช้บังคับเพื่อให้การเป็นไปตามกฎหมาย

                   คณะกรรมการสภาสถาปนิกในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... และเห็นควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

                  

                            CLICK เเสดงความเห็นร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....

 
<< ดูทั้งหมด>>