ประกาศเวลาการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563

04 พ.ย. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเวลาการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563

**เข้าอบรมด้วยระบบ ZOOM**

 

Download  1.สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

ลงทะเบียน เวลา 10.45-11.00 น. อบรม 11.00 – 12.00 น.

Download  2.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ลงทะเบียน เวลา 12.45-13.00 น. อบรม 13.00 – 14.00 น.

Download  3.สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ลงทะเบียน เวลา 14.45-15.00 น. อบรม 15.00 – 16.00 น.

    

**หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มติม และอัพโหลดรูปถ่ายและลายเซ็นให้เรียบร้อยก่อนวันที่เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตฯ โดยทางสภาสถาปนิกจะดำเดินการจัดส่งใบอนุญาตฯให้ตามที่อยูที่แจ้งใว้กับสภาสถาปนิก
<< ดูทั้งหมด>>